Thỏa thuận là một dạng của hợp đồng dân sự, thể hiện ý chí của các bên khi tham gia, thỏa thuận phải được lập thành văn bản, có giá trị pháp lý và được xem là chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra. Sau đây, Công ty Luật 24h xin cung cấp tới […]

  Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con là một trong những thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục xin nhận cha mẹ cho con. Người làm đơn cần phải đáp ứng đầy đủ nội dung và chính xác theo quy định của pháp luật. Phạm vi bài viết dưới đây xin giới […]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                ……, ngày….. tháng …… năm……   ĐƠN KHÁNG CÁO                                Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ……………………………… Người kháng cáo:…………………………………………………………………………. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:………………………………/Fax:………………………………. Địa chỉ thư điện tử……………………………………………………………….(nếu có) Là……………………………………………………………………………………………… Kháng cáo:………………………………………………………………………………….. Lý […]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TỰ KHAI Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………… Hôm nay, ngày      tháng     năm 2019, tại ……………………………………… tôi là: Họ tên ông         (bà):………… ……………………..Sinh ngày …………………….. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….. Hiện tạm trú tại :…………………………………………………………………… Tôi làm bản […]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc ……, ngày…..tháng ….. năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG KÍNH GỬI: Hội đồng hòa giải cơ sở/ cơ quan lao động TB & XH Quận (huyện)…………. Họ tên: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………….. Cơ quan (nơi làm việc): […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574