Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật – Luật 24h

Mô tả: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Để đảm bảo chất lượng nhà thầu khi tham gia đấu thầu, bên mời thầu sẽ tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Vậy pháp luật quy định về đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật như thế nào? Sau đây, các Luật sư của Luật 24H sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc trên

Nội dung chính

 Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Cơ sở pháp lý

Luật Đấu thầu 2013.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Giải quyết vấn đề

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật - Luật 24h
Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật – Luật 24h

Luật sư tư vấn Luật Đấu thầu, gọi: 1900 65 74

>>Xem thêm: Điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định mới – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp nào – Luật 24h

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về các nội dung cần kiểm tra tính hợp lệ bao gồm:

Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật  bao gồm:

+ Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có);

+ Bảo đảm dự thầu;

+ Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ;

+ Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;

+ Đề xuất về kỹ thuật

+ Các nội dung khác thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Kiểm tra sự thông nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

Khoản 2 Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định các nội dung cần đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

Có bản gốc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Có bảo đản dự thầu với giá trị với thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tính dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ đề xuất kỹ thuật với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nhà thầu phải đảm bảo tư cách hợp lệ được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu như sau:

“Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Như vậy ,nhà thầu phải:

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan nhà nước  có thẩm quyền cấp

+ Có hoạch toán tài chính độc lập;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luật đang lâm vào tình trạng phá sản  hoặc nợ không có khả năng chi trả

+ Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu;

+ Không đang trong thời gian bị cấm thầu;

+ Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn;

+ Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu trong nước đối với đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong nước đạt đủ điều kiện.

Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Khoản 3 Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-Cp quy định nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm như sau:

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.

Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển, có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, có năng lực được cập nhật đáp ứng yêu cầu của gói thầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.

Lưu ý: Đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, không tiến hành đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Đánh giá về kỹ thuật

Khoản 4 Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính.

Lưu ý:

Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được  phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật - Luật 24h
Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật – Luật 24h

Luật sư tư vấn Luật Đấu thầu, gọi: 1900 65 74

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu – Luật24h

>>Xem thêm: phiếu đăng ký thông báo hủy/ gia hạn/ điều chỉnh/ đính chính thông tin đã đăng tải trong đấu thầu – Luật 24h

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu được thực hiện khi nào – Luật 24h

Các dịch vụ tư vấn của hãng Luật 24H

-Tư vấn trình tự, thủ tục , hồ sơ đấu thầu

-Hỗ trợ thực hiện thủ tục đấu thầu;

– Đại diện giải quyết tranh chấp trong đấu thầu.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp được vướng mắc của bạn về vấn đề Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo quy định pháp luật?Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc các vấn đề pháp lý khác bạn có thể liên hệ theo hotline: 1900 9574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net/ để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trường hợp phải lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu – Luậ...

Mô tả:  Trường hợp phải lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu? Hãng luật 24H cam kê...

Xem thêm

Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trong đấu thầu theo quy định pháp luậ...

Mô tả: Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trong đấu thầu theo quy định pháp luật? Hãng luậ...

Xem thêm

Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định pháp luật R...

Mô tả: Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu qua mạng? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, v...

Xem thêm

Hồ sơ đề xuất về tài chính được mở khi nào theo quy định mới nhất...

Mô tả: Hồ sơ đề xuất về tài chính được mở khi nào theo quy định mới nhất? Hãng luật...

Xem thêm

Quy định về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu – Luật 24h

Mô tả: Quy định về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu? Hãng luật 24H cam kết tư vâ...

Xem thêm

Chỉ định thầu có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu – ...

Mô tả: Chỉ định thầu có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Hãng luật 24H cam ...

Xem thêm

Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp ...

Mô tả: Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong tr...

Xem thêm

Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu được thực hiện khi nà...

Mô tả: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu được thực hiện khi nào? Luật 24H ...

Xem thêm

Chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì xử lý thế nào – Lu...

Mô tả: Chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì xử lý thế nào? – Hãng luật 24...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574