HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT – LUẬT 24H

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất.

1. Quy định về Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là quyền của người sử dụng đất được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Như vậy, quyền được góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là một trong những quyền của người sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất để góp vốn phải đảm bảo được những điều kiện nhất định quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

2. Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT GÓP VỐN

1. Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..(2), cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):………………………..

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………(4)

 ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ……………………………………đồng (bằng chữ:………………………………………………………….đồng Việt Nam)

 ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………………………………………………………. kể từ ngày ………./………./………..

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN  

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 là: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ĐIỀU 5: VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ….. chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ……………………. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ……. (10)

…………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký ghi rõ họ tên)

 LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ …………………………………………….)  tại ………………………………………………………………………………………………………....(12), tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...…....….., tỉnh/thành phố ……………………………………….

 CÔNG CHỨNG:

 – Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là …………………………………………………………………………………. và bên B là ……………………………………………………………..………..…………………….; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(13)

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD

                                                                                                                                       CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                                                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H:

– Cung cấp biểu mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất;

– Soạn thảo hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất;

– Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng;

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo quy định mới nhất . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan về Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo quy định mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>> Xem thêm: Youtube: Công ty Luật 24h

>> Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện trong giải quyết vụ án hành chính – Luật 24H

>> Xem thêm: Đất đang tranh chấp có cho người khác thuê, mượn được không – Luật 24H

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 36.699 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MUA ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG – LUẬT 24H

Mô tả: MUA ĐẤT BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG, luật 24H cam kết tư vấn 24/7...

Xem thêm

Tranh chấp đất đai mua bán không giấy tờ từ năm 1989 – Luật 24h

Mô tả: Tranh chấp đất đai mua bán không giấy tờ từ năm 1989 , luật 24H cam kết tư vấn 2...

Xem thêm

Sang tên sổ đỏ trọn gói, uy tín, nhanh chóng tại hà nội – Lu...

Sang tên sổ đỏ trọn gói, uy tín, nhanh chóng tại hà nội. Bạn đang cần đến sự giúp đỡ củ...

Xem thêm

Cấp đổi sổ đỏ và đính chính sổ đỏ cách phân biệt – Luật 24h

Mô tả: Cấp đổi sổ đỏ và đính chính sổ đỏ cách phân biệt , luật 24H cam kết tư vấn 24/7,...

Xem thêm

Điều kiện và thủ tục tách thửa, gộp thửa đất để chuyển nhượng R...

Mô tả: Điều kiện và thủ tục tách thửa, gộp thửa đất để chuyển nhượng, luật 24H cam kết ...

Xem thêm

Mua đất nhưng chủ sở hữu lại ủy quyền bán có phải đóng hai lần thu...

Mô tả: Mua đất nhưng chủ sở hữu lại ủy quyền bán có phải đóng hai lần thuế , luật 24H c...

Xem thêm

Hỏi về việc mua nhà nhưng chưa làm thủ tục sang tên – Luật 24h

Mô tả: Hỏi về việc mua nhà nhưng chưa làm thủ tục sang tên, luật 24H cam kết tư vấn 24/...

Xem thêm

Sổ đỏ cấp sai số thửa phải giải quyết như thế nào? – Luật 24h

Mô tả: Sổ đỏ cấp sai số thửa phải giải quyết như thế nào?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7...

Xem thêm

Mua bán đất bằng giấy tờ viết tay có giá trị không? – luật 24h

Mô tả: Mua bán đất bằng giấy tờ viết tay có giá trị không? , luật 24H cam kết tư vấn 24...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574