Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản – Luật 24h

Mô tả: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Bạn đang tìm Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu: …………….. [03] Bổ sung lần thứ: …………..

A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[04] Họ và tên: …………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

[06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): …………………

[06a] Ngày cấp:…………………… [06b] Nơi cấp: …………………………….

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ……..

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có): ………………………………….

[09] Mã số thuế: …………………………………………………………………………..

[10] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[11] Quận/huyện: ………………. [12] Tỉnh/Thành phố: ………………………….

[13] Điện thoại: ………………… [14] Fax: …………………….. [15] Email: …….

[16] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………….

[17] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: …………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: …………………….. [23] Email: ……..

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………… Ngày: …………….

[25] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ………………………

Số ……………… Do cơ quan:…………………. Cấp ngày: ………………….

[26] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án: ………………………………………………………………..

Số……………………….. Ngày: ……………………………………………………….

[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): Số:…………………………. Nơi lập………………… Ngày lập: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan chứng thực …………………… Ngày chứng thực: ………………..

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[28] Họ và tên: ………………………………………………………………………………

[29] Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………..

[30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): ………………..

[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng: ……….. Ngày lập: ……………………

Cơ quan chứng thực ……………………. Ngày chứng thực: ……………….

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[32] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

[33] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

[35] Bất động sản khác

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản - luật 24h

Luật sư tư vấn Hotline: 1900 6574 

>>Xem thêm: Cách tính số tiền được hoàn thuế thu nhập cá nhân – Luật 24h

>>Xem thêm: Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế quà tặng – Luật 24h

>>Xem thêm: Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – Luật 24hIV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[36] Đất

[36a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ………………………………………………………….

[36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ………………………………..

[36c] Loại đất, diện tích:

Loại đất

Diện tích

Loại đất 1:…..

…………..

Loại đất 2:……

……

[37] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): ……………………………………..…….

[38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): ……………………………….đồng

[39] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[39a] Cấp nhà: ……………………………………………………………………………….

[39b] Loại nhà: ……………………………………………………………………………….

[39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): …………………………………………….

[39d] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng

[39d.1] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.………………..

Chuyển nhượng

[39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ……………………………….

[39e] Giá trị nhà: ………………………………………………………………đồng

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[40] Loại thu nhập

[40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

[40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng: ……..

[42] Thu nhập miễn thuế: …………………………………………………………………

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản :{[43]= ([41] – [42]) x 2%}: …………………. đồng

[44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}: ………………. đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số thuế phải nộp

(đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất

1

         

2

         

         

VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:

– ………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…………, ngày…tháng…năm…

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số: …….

NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có)) hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

B. PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………….

2. Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………………………….

I. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

4. Các bất động sản khác

II. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: …………………………………

Số nhà, đường phố …………………………………………………………………………

Thôn, xóm ……………………………………………………………………………………..

Phường/xã: ……………………………………………………………………………………

Quận/huyện …………………………………………………………………………………..

Tỉnh/ thành phố ………………………………………………………………………………

2. Loại đất:……………………………………………………………………………………..

3. Loại đường/khu vực: …………………………………………………………………..

4. Vị trí (1, 2, 3, 4…):……………………………………………………………………….

5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà:……………………………….

6. Hạng nhà:…………………………………………………………………………………..

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:……………………………………………..

8. Diện tích nhà, Đơn giá một mét sàn nhà, giá trị nhà:

8.1. Diện tích (m2): …………………………………………………………………………

8.2. Đơn giá (đồng/m2): ………………………………………………………………….

8.3. Tổng giá trị nhà: ………………………………………………………………………

9. Diện tích đất, Đơn giá một mét vuông đất, Giá trị đất:

Loại đất

[9.1]

Diện tích

[9.2]

Đơn giá

[9.3]

Giá trị đất

(=diện tích x Đơn giá)

[9.4]

Loại đất 1: …..

     

Loại đất 2:….

     

     

Tổng

[9.5]

III. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

1. Căn cứ xác định số thuế phải nộp

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản: ……………………………………………………. đồng [A1]

1.2. Giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Uỷ ban nhân dân quy định (=[8.3]+[9.5]): ………… đồng [A2]

1.3. Thu nhập được miễn thuế: …………………………………. đồng [A3]

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)

2.Cách xác định số thuế phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản

– Trường hợp 1: [A1] > [A2]

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A1]-[A3]) x 2% = …………….x2%

– Trường hợp 2: [A1] < [A2]

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3]) x 2% =………………x2%

3. Cách xác định số thuế phải nộp với thừa kế, quà tặng là bất động sản

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = ([A2]-[A3] – 10.000.000) x 10% = ………………………………………………………………………….x10%

4. Số thuế thu nhập cá nhân phát sinh: …………………..……………………………..đồng

(Viết bằng chữ:………………………………………………………….……………)

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số thuế phải nộp (đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất

1

         

2

         

V. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà)……………………………… và ông (bà)………………..………………, cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà)…………………………..…… thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản ………………… Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là……………………………/.

 

………., ngày…tháng…năm….

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

>>Xem thêm: Người về hưu đi làm có phải nộp thuế thu nhập cá nhân – Luật 24h

>>Xem thêm: Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán? – Luật 24h

>>Xem thêm: Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán? – Luật 24h

>>Xem thêm: Công khai báo cáo tài chính doanh nghiệp – Luật 24h

>>Xem thêm: Doanh nghiệp mua ô tô có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào? – Luật 24h

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 33.699 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hồ sơ thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh – Luật 24h

Mô tả: Hồ sơ thời hạn khai thuế cho hộ kinh doanh, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với th...

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ – Luật 24h

Mô tả: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ, luật 24H cam kết tư vấn 24...

Xem thêm

Những loại thuế hộ kinh doanh phải nộp – Luật 24h

Mô tả: Những loại thuế hộ kinh doanh phải nộp, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông ...

Xem thêm

Sang tên Sổ đỏ được miễn thuế lệ phí nhưng vẫn phải kê khai? ̵...

Mô tả: Sang tên Sổ đỏ được miễn thuế lệ phí nhưng phải kê khai, luật 24H cam kết tư vấn...

Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc thú y – luật 24h

Mô tả: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc thú y, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, ...

Xem thêm

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế theo Luật quản lý thuế ̵...

Mô tả: Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế theo Luật quản lý thuế, luật 24H cam kết t...

Xem thêm

Điểm mới của Luật quản lý thuế 2019 so với luật cũ – luật 24h

Mô tả: Điểm mới của Luật quản lý thuế 2019 so với luật cũ, luật 24H cam kết tư vấn 24/7...

Xem thêm

Quy định về việc hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế – Lu...

Mô tả: Quy định về việc hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế , luật 24H cam kết tư vấ...

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ mới – Luật...

Mô tả: Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ mới, luật 24H cam kết tư vấn 2...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574