Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24h

Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất.

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013;

-Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;

Giải quyết vấn đề: 

Thứ nhất: Điều kiện áp dụng chỉ định thầu;

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013 có quy định về trường hợp áp dụng chỉ định thầu như sau:

“Điều 22. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường - Luật 24h
Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24h

Luật sư tư vấn Luật đấu thầu, gọi: 19006574

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu – Luật24h

>>Xem thêm: phiếu đăng ký thông báo hủy/ gia hạn/ điều chỉnh/ đính chính thông tin đã đăng tải trong đấu thầu – Luật 24h

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu được thực hiện khi nào – Luật 24h

>>Xem thêm: Quy định về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu – Luật 24h

>>Xem thêm: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng – Luật 24h

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.”

Như vậy, khi muốn áp dụng hình thức chỉ định thầu cần áp đáp ứng một trong những điều kiện trên thì mới áp dụng được hình thức chỉ định thầu, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu thì thông thường hay chỉ áp dụng với những gói thầu mang tính cấp thiết, cấp bách, hay là phải tính chất tương thích về công nghệ mà nhà thầu khác không thể cung cấp được mà bắt buộc phải nhà thầu trước đó thực hiện mới đảm bảo được, hoặc là gói thầu liên quan đến tác giả tác phẩm cần thi công, liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Những gói thầu liên quan đến hạn mức được chỉ định thầu theo quy định pháp luật có quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu có quy định về hạn mức chỉ định thầu như sau: 

“Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.”

+)Đối với những gói thuộc dự án: Thì hạn mức được áp dung hình thức chỉ định thầu không được vượt quá 500 triệu giá gói thầu đối với gói dịch vụ tư vấn , dịch vụ tư vấn hay gói dịch vụ công, còn đối với gói mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp, mua thuốc hoặc vật tư y tế, sản phẩm công thì đê áp dụng hình thức chỉ định thầu thì giá gói thầu không được vượt quá 1 tỷ đồng, vượt quá thì phải chuyển qua hình thức đấu thầu khác.

+)Đối với gói thuộc dự toán mua sắm thường xuyên: Thì để áp dụng hình thức chỉ định thầu thì giá gói thầu không được vượt quá 100 triệu đồng.

Thứ hai: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường;

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Nghị đinh 63/2014 Hướng thi hành luật đấu thầu  có quy định về quy trình chỉ định thầu thôn thường như sau:

“Điều 55. Quy trình chỉ định thầu thông thường

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu:

– Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu;

– Nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu:

a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

4. Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.”

Như vậy, theo quy định trên thì bên mờ thầu phải lập hồ sơ yêu cầu, đối với hồ sơ yêu cầu này phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật, sau khi được thẩm định và phê duyệt thì hồ sơ yêu cầu sẽ được phát hàn cho nhà thầu đã được xác định để chỉ định thầu, khi có hồ sơ yêu cầu thì nhà thầu được chỉ định chuẩn bị một bộ hồ sơ đề xuất để gửi lên bên mời thầu.

-Khi có hồ sơ đê xuất thì trong thời gian theo quy định thì bên mơi thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nếu hồ sơ đề xuất đáp ứng được theo quy định trong hồ sơ yêu cầu thì trình, thẩm định và phê duyệt kết quả công khai kết quả đó, sau đó sẽ tiến hành hoàn thiện và ký hợp đồng thực hiện gói thầu 

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường - Luật 24h
Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24h

Luật sư tư vấn Luật đấu thầu, gọi: 19006574

>>Xem thêm: Trường hợp phải lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu – Luật 24h

Xem thêm: Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trong đấu thầu theo quy định pháp luật – Luật 24h

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu – Luật24h

>>Xem thêm: phiếu đăng ký thông báo hủy/ gia hạn/ điều chỉnh/ đính chính thông tin đã đăng tải trong đấu thầu – Luật 24h

>>Xem thêm: Hình thức mua sắm trực tiếp trong đấu thầu được thực hiện khi nào – Luật 24h

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện đòi nợ vay – Luật 24H

Dịch vụ Luật 24h:

-Tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đấu thầu;

-Đại diện xây dựng hồ sơ đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

-Đại diện giải quyết tranh chấp trong đấu thầu.

Trên đây là quy định về Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường. Tại thời điểm quý đọc giả tham khảo có thể văn bản pháp luật đã hết hiệu lực hoặc để được giải thích rõ hơn, vui lòng liên hệ với Công ty Luật 24h qua hotline 1900 65 74 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của công ty giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng

>> Xem thêm: Công ty Luật 24h

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4 Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng – luật 24h

Mô tả: Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng , luật 24H cam kết tư vấn 24/7, vớ...

Xem thêm

Hoàn trả tiền bảo đảm dự thầu cho đơn vị trúng thầu- luật 24h

Mô tả: Hoàn trả tiền bảo đảm dự thầu cho đơn vị trúng thầu, luật 24H cam kết tư vấn 24/...

Xem thêm

Một số quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu – luật 24h

Mô tả: Một số quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, luật 24H cam kết tư vấn 24/7,...

Xem thêm

Hỏi về việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu khác – Luật 24h

Mô tả: Hỏi về việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu khác  – Luật 24H cam kết tư vấn 2...

Xem thêm

Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Lu...

Mô tả: Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Luật 24H cam kết tư ...

Xem thêm

Giải quyết trường hợp lựa chọn nhà thầu khi sửa lỗi, hiệu chỉnh &#...

Mô tả: Giải quyết trường hợp lựa chọn nhà thầu khi sửa lỗi, hiệu chỉnh  – Luật 24H cam...

Xem thêm

Điều kiện lựa chọn nhà thầu phụ theo quy định luật đấu thầu –...

Mô tả: Điều kiện lựa chọn nhà thầu phụ theo quy định luật đấu thầu – Luật 24H cam kết...

Xem thêm

Biểu mẫu kê khai năng lực tài chính của nhà thầu – Luật 24h

Mô tả: Biểu mẫu kê khai năng lực tài chính của nhà thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24...

Xem thêm

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường ...

Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24H cam k...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574